Πανελ.Κλ.-Α’-απόγ.

Ακολουθούν 2 σετ φωτογραφιών

Α’ ημέρα απόγευμα – πρώτo σετ

Α’ ημέρα απόγευμα – δεύτερο σετ